Het financiële beleid van non-profitorganisaties kenmerkt zich door het feit dat zij bij de realisatie van hun doel een evenwicht moeten zien te bereiken tussen inkomsten en uitgaven. Daarvoor is het nodig dat de begroting sluitend is. Want ook al streeft uw organisatie niet naar winst, de inkomsten moeten voldoende zijn om de uitgaven te financieren.

Veelal vraagt een subsidiënt jaarlijks een begroting aan de organisatie voor haar subsidieverlening. In onze ogen is een begroting meer dan een index loslaten op de lasten en de baten van het voorgaand jaar. Het budget en de begroting hebben ons inziens een aantal belangrijke functies voor een organisatie;

Bezinning op de toekomst

Het maken van een begroting dwingt u als leiding van een organisatie om na te denken over wat de financiële toekomst brengt en of het beleid (financieel) haalbaar is. 

Het verstrekken van een taakopdracht

De begroting verstrekt een opdracht aan de budgethouder om het beleid(splan) binnen de financiële grenzen uit te voeren en de bevoegdheid om bepaalde financiële beslissingen te nemen in het kader van het uitvoeren van het beleid(splan). 

Het vastleggen en kunnen toetsen van het beleid(splan)

In de begroting wordt het beleid van de organisatie financieel vertaald en vastgelegd welke uitgaven gedaan worden en inkomsten geraamd worden om de doelstelling te bereiken.
Hiermee wordt de begroting tevens een controlemiddel waarmee gemeten kan worden op welke manier het beleid wordt uitgevoerd. 

De cijfers uit de begroting worden vergeleken met de werkelijk behaalde resultaten. Het belangrijkste is niet dat de begroting en/of het budget klopt met de werkelijkheid, maar dat het inzicht geeft in:

  • de oorzaken van de verschillen;
  • wie verantwoordelijk is of zijn voor de geconstateerde verschillen;
  • welke oplossingen er zijn om de vastgestelde gebreken te verbeteren;
  • hoe de zwakke plekken van de organisatie zijn aan te pakken.

Met behulp van de informatie uit de verschillenanalyse kan het beleid worden bijgestuurd en kan verantwoording worden afgelegd aan zowel de interne als de externe belanghebbenden van de organisatie.

Hoe doen wij dat dan;

Voorafgaande aan het opstellen van de begroting over het boekjaar bespreken wij met u de ontwikkelingen en uitgangspunten welke te hanteren zijn bij het opstellen van de begroting.  De begroting zal daarna eerst in concept aan u worden voorgelegd en besproken. Nadat uw begroting is goedgekeurd leggen wij deze bij voorkeur vast in ons boekhoudpakket zodat op elk gewenst moment eenvoudig een vergelijking tussen de begroting en de werkelijkheid tot en met de periode kan worden gemaakt.