Vanuit de statuten van de organisatie of vanuit de eisen van een subsidiënt kan voor uw organisatie een accountantscontrole verplicht zijn. Deze opdracht heeft dan betrekking op het controleren van de jaarverantwoording of een specifieke (subsidie)verantwoording. De doelstelling van onze opdracht is te komen tot een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening of verantwoording.

Een opdracht tot controle van de jaarrekening houdt in dat wij onderzoeken of de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat, verenigbaar is met het jaarverslag, evenals of de jaarrekening, het jaarverslag en de aan de jaarrekening toe te voegen overige gegevens voldoen aan de voor uw organisatie geldende (wettelijke) bepalingen.
Een controle van een (subsidie)verantwoording wordt uitgevoerd op basis van de aan deze verantwoording onderliggende verplichting of controleprotocol.

Wat doen wij anders:

Wij werken met vaste en scherpe prijzen voor onze controleopdracht. Jaarlijks leggen wij de controleprijs, de door u op te leveren stukken en de periode waarin onze controle plaatsvindt met u vast. Hierdoor weet u vooraf niet alleen wat het kost maar ook wat u van ons kunt verwachten.
Door onze jarenlange ervaring in de non-profitsector worden onze controles snel en efficiënt uitgevoerd met zo min mogelijk belasting voor uw organisatie. Geen ellenlange vragenlijsten en gesprekken maar een gerichte controle op zaken die echt van belang zijn.